Cloudprofiler METEK MIRA 35c

20. 3. 2018 byl na Observatoři Milešovka ve výšce 837 m n. m. nainstalován oblačný radar MIRA 35c od firmy METEK. Přístroj měří oblačné částice ve vertikálním směru s časovým krokem 2 sekundy. Získané veličiny vypovídají o velikosti, typu a pohybu oblačných částic:

Odrazivost (Ze) – energie zpětně rozptýlená oblačnými částicemi

Dopplerovská radiální rychlost (V) – rychlost pohybu částic k radaru (záporné hodnoty) a od radaru (kladné hodnoty)

Šířka dopplerovského spektra (W) – míra rozptylu rychlostí částic; vysoké hodnoty ukazují na turbulentní a chaotické proudění

Lineární depolarizační poměr (LDR) – rozlišení typu odrážejících částic, detekuje hladinu tání

Radar pracuje na frekvenci 35 GHz a je tak určen k detekci oblačných částic, při výskytu srážek dochází k silnému útlumu. V datech je tak možné vidět mezi vysokými hodnotami odrazivosti mezery.

Aktuální měření za posledních 20 minut a 3 hodiny je zobrazeno níže.

Archiv obrázků z měření