Zřizovací listina Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Název instituce Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Právní forma Veřejná výzkumná instituce
IČ instituce 68378289
Sídlo Boční II č.p. 1401, 141 00, Praha 4, Česká republika
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01. 01. 2007
Zřizovatel Akademie věd České republiky, Národní 1009/3,117 20 Praha 1
Předmět hlavní činnosti Předmětem HLAVNÍ ČINNOSTI ÚFA je vědecký výzkum zemské atmosféry v celém jejím vertikálním rozsahu, jejích interakcí s ostatními geosférami a společností, výzkum magnetosféry a kosmického prostoru zaměřený na sluneční soustavu, monitorovací a speciální měření, jejich zpracovávání a předávání do celosvětových datových sítí a vývoj speciálních přístrojů. Svou činností ÚFA přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem DALŠÍ ČINNOSTI ÚFA je expertní činnost a poskytování dat a odborných informací v oborech vědecké činnosti pracoviště pro organizační složky státu a jimi zřízené organizace, pro územní samosprávné celky a pro další veřejné instituce. Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem o veřejných výzkumných institucích.

Předmětem JINÉ ČINNOSTI ÚFA jsou poradenská činnost, testování, měření, analýzy a kontroly v oborech vědecké činnosti pracoviště, vývoj a kusová výroba speciálních měřících přístrojů a práce s pracovními stroji a mechanismy. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.

Rozsah další a jiné činnosti nesmí dohromady přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚFA.

Úplné znění zřizovací listiny Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.