Aktuality

od 27. prosince 2020 dochází k podstatnému omezení provozu knihoven

Provoz knihoven je omezen tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně. (způsob výdeje/vrácení výpůjček není usnesením vlády ČR č. 1376 dále upraven)

Viz: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-1376.pdf

Upozorňujeme, že pro provoz knihoven je rozhodující text příslušného usnesení vlády a nikoliv tabulka PES uvedená na https://share.uzis.cz/s/tRiJL53BLWQjCGC (soubor covid-pes-matice-opatreni-kultura-bohosluzby), tj. nemělo by být provozováno výdejové okénko. Totéž platí pro některé zavádějící informace na https://covid.gov.cz/

 

12.1. 2021

Výsledky dotazníkového šetření k open access publikovány

V roce 2020 Iniciativa OA při AKVŠ realizovala dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit, jaké jsou dosavadní zkušenosti vědeckých a akademických pracovníků a doktorandů českých vysokých škol v oblasti open access publikování.

Výslednou zprávu z tohoto šetření, kterou zpracovala Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D. (CEITEC), je možné si přečíst v repozitáři VŠB-TUO, kde také naleznete získaná anonymizovaná data a další podklady.

 

1.9.2020

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za období 2015–2019

V roce 2020 probíhá pravidelné hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť Akademie věd České republiky.

Metodika hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2015–2019 sleduje tyto dva cíle:

  1. zvýšení kvality vědecké a odborné činnosti pracovišť zprostředkováním detailních a nezávislých informací o pracovištích a vědeckých týmech pro vedení jednotlivých pracovišť a vědeckých týmů,
  2. získání objektivních informací o postavení pracovišť AV ČR v národním, evropském a světovém kontextu a jejich využití pro strategické řízení AV ČR jako celku, včetně financování pracovišť jako jednoho z dílčích aspektů řízení.

Hodnocení bude provedeno formou mezinárodního, oborového, informovaného peer-review, které proběhne ve dvou fázích.

V I. fázi bude provedeno hodnocení výstupů vědecké činnosti pracovišť AV ČR za využití mezinárodních panelů a vzdálených hodnotitelů. Ve II. fázi proběhne prezenční hodnocení pracovišť a jejich vědeckých týmů mezinárodními komisemi. Výsledky a doporučení budou zpracovány do podoby závěrečných zpráv.

Další informace naleznete zde.

Informace interního charakteru naleznete v tomto odkazu, a jsou přístupné pouze z pracovních počítačů AV.