Aktuality

Provoz knihoven od 12. dubna 2021:

Ministerstvo kultury v souvislosti s uvolněním provozu knihoven od 12.4.2021 dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod č. 13 (viz níže) a s ohledem na složitou epidemickou situaci doporučuje:

* omezit provoz knihovny na půjčování dokumentů mimo budovu
knihovny a vracení,
    * pobyt návštěvníků uvnitř prostor knihovny omezit na nezbytně
nutnou dobu,
    * ve zdůvodněných případech umožnit přístup k prezenčním
materiálům, kopírování dokumentů nebo výpočetní technice.

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/doporuceni-ministerstva-kultury-pro-provoz-knihoven-od-12-4-2021-4-cs4194.html

 

12.1. 2021

Výsledky dotazníkového šetření k open access publikovány

V roce 2020 Iniciativa OA při AKVŠ realizovala dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit, jaké jsou dosavadní zkušenosti vědeckých a akademických pracovníků a doktorandů českých vysokých škol v oblasti open access publikování.

Výslednou zprávu z tohoto šetření, kterou zpracovala Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D. (CEITEC), je možné si přečíst v repozitáři VŠB-TUO, kde také naleznete získaná anonymizovaná data a další podklady.

 

1.9.2020

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za období 2015–2019

V roce 2020 probíhá pravidelné hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť Akademie věd České republiky.

Metodika hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2015–2019 sleduje tyto dva cíle:

  1. zvýšení kvality vědecké a odborné činnosti pracovišť zprostředkováním detailních a nezávislých informací o pracovištích a vědeckých týmech pro vedení jednotlivých pracovišť a vědeckých týmů,
  2. získání objektivních informací o postavení pracovišť AV ČR v národním, evropském a světovém kontextu a jejich využití pro strategické řízení AV ČR jako celku, včetně financování pracovišť jako jednoho z dílčích aspektů řízení.

Hodnocení bude provedeno formou mezinárodního, oborového, informovaného peer-review, které proběhne ve dvou fázích.

V I. fázi bude provedeno hodnocení výstupů vědecké činnosti pracovišť AV ČR za využití mezinárodních panelů a vzdálených hodnotitelů. Ve II. fázi proběhne prezenční hodnocení pracovišť a jejich vědeckých týmů mezinárodními komisemi. Výsledky a doporučení budou zpracovány do podoby závěrečných zpráv.

Další informace naleznete zde.

Informace interního charakteru naleznete v tomto odkazu, a jsou přístupné pouze z pracovních počítačů AV.