ASEP a RIV

 

 

Pokyny pro zaměstnance:

Vědečtí a odborní pracovníci ÚFA hlásí povinně výsledky své vědecké činnosti knihovně.

Knihovně je třeba poslat tyto podklady:

  • plný text vydané práce – nejlépe odkaz na web výsledku nebo ve formátu pdf
  • u práce ve sborníku i kopii obálky, pokud není dohledatelná na Internetu
  • klíčová slova v angličtině, pokud nejsou v článku uvedena a pokud nejde o výsledek typu abstrakt (krátká informace z konference)
  • u práce z konference také informaci, zda šlo o přednášku, zvanou přednášku či pouze vystoupení u posteru
  • pokud není v práci uveden grant, pak můžete uvést číslo grantu, na který se má navázat

 

Práci hlaste, jakmile vyjde. Pokud vyjde jako první online, její záznam bude pořízen již ve fázi, kdy je online zpřístupněná a má své DOI.

Informace o Vašich výsledcích, které mají být zaneseny do ASEP, hlaste na tuto emailovou adresu:

adamovicova@ufa.cas.cz

 

Evidence publikační činnosti vědců 

Knihovna zajišťuje evidenci pracovních výstupů vědců na domovském ústavu.

Vědečtí a odborní pracovníci ÚFA hlásí povinně výsledky své vědecké činnosti knihovně, která uloží záznamy těchto prací do databáze ASEP. Jednou ročně se výsledky z ASEP exportují přes poskytovatele finančních prostředků do databáze RIV, která slouží Radě pro výzkum, vývoj a inovace k jejich ohodnocení, tedy i k hodnocení ústavu celkově.

Databáze RIV, CEP a CEZ jsou součástí Informačního systému výzkumu a vývoje v ČR, jehož provozovatelem je Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací.

Záznamy v databázích slouží mimo to např. jako podklad pro sestavování bibliografických seznamů pro potřeby atestací.

Sběr dat koordinuje a celý systém spravuje Knihovna AV ČR.

 

Co patří do ASEP:

Z hlediska obsahu rozlišujeme pro účely databáze ASEP tři kategorie publikací: publikace, jejichž hlášení je povinné; publikace, jejichž hlášení je přípustné; publikace, jejichž hlášení je vyloučené.

Povinné je hlásit do ASEP všechny výsledky, které podléhají povinnosti hlášení do RIV a další původní vědecké práce pracovníků ústavu, které byly zveřejněny v tištěné nebo elektronické formě a vznikly v rámci pracovního poměru na tomto ústavu.

Přípustné je hlásit do ASEP přehledové práce (tzv. Reviews), popularizační a informační články, beletrii, literaturu faktu, práce vypracované na jiných pracovištích (např. v rámci stáže a pod.), souhrny nebo abstrakta přednášek publikované v konferenčních sbornících, disertace (A, D, I, N). Záznamy o těchto pracích slouží k vytváření přehledů o celkových aktivitách AV ČR, avšak nepředávají se do RIV.

Vyloučené z hlášení do ASEP jsou práce dosud nezveřejněné  a to i v případě, že spadají do předchozích kategorií (např. práce v tisku) a práce, které se tematicky nevztahují k činnosti daného ústavu.

Povinnost ohlášení práce má první autor z AV ČR uvedený ve zveřejněné publikaci.

 

GDPR V ASEP

Osobní údaje

Rodné číslo a datum narození vyžadují v RIV, bez nich není možné záznamy do RIV předat. Osobní údaje včetně rodných čísel se v ASEP tedy sbírají na základě Zákona č. 130/2002 Sb. . – Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven citovaným zákonem, nařízením vlády č. 267/2002 Sb. o informačním systému výzkumu a vývoje.

Smlouva o zpracování osobních údajů

Z důvodu nařízení o GDPR uzavřela Knihovna AV ČR  Smlouvu o zpracování osobních údajů s jednotlivými ústavy.