Observatoř Průhonice

Na ionosférické observatoři v Průhonicích (geografické souřadnice 49°59’N, 14°33’E) byla v lednu 2004 ionosonda KEL Aerospace nahrazena moderní Digisondou DPS-4 (nyní měří vylepšená DPS-4D). Tato Digisonda umožňuje rutinně provádět dva typy ionosférických měření.
Vertikální ionosférická sondáž je pravidelně prováděna v 5 minutových intervalech. Výsledkem tohoto měření je tzv. ionogram zobrazující závislost výšky odrazu na frekvenci radiové vlny. Naměřené ionogramy jsou okamžitě automaticky vyhodnocovány softwarem ARTIST a spolu s vypočtenými profily elektronové koncentrace, kritickými frekvencemi a dalšími charakteristikami ukládány do online databáze.

Pomocí driftových měření je možné monitorovat i dynamiku ionosférických vrstev. Driftová měření standardně provádíme také s opakovací frekvencí 5 minut. Měření pro F-vrstvu ionosféry se realizuje v tzv. autodrift módu. Pro každé takové měření se sondovací frekvence automaticky určí s ohledem na kritickou frekvenci F vrstvy (foF) z předchozího ionogramu.
V případě E vrstvy jsou všechna driftová měření prováděna ve stejném frekvenčním okně – 2,0-2,6 MHz.
V letních měsících, při vysoké pravděpodobnosti výskytu sporadické E vrstvy, provádíme speciální kampaně zaměřené na detekci driftů v Es vrstvě. Standardní měření pro E vrstvu je pak doplněno dalším měřením ve frekvenčním okně 3,2-4,7 MHz.

Na observatoři Průhonice je naistalován jeden z vysílačů Dopplerovského měřicího systému. Měřicí systém tvoří celkově pět vysílačů rovnoměrně rozmístěných v západní části České republiky. Přijímač je umístěn v Praze. Princip měření spočívá v měření Dopplerova frekvenčního posunu mezi vysílanou radiovou vlnou o frekvenci 3,59 MHz a vlnou přijatou po odrazu v ionosféře.  Měření se provádějí nepřetržitě a slouží zejména ke studiu ionosférického infrazvuku a gravitačních vln o krátkých periodách. Dopplerovská měření prováděná současně s měřeními Digisondy DPS-4D rozšiřují možnosti studia ionosférických jevů a procesů měřením oběma metodami ve stejném místě ionosféry. Podrobný popis Dopplerovského systému je na stránce Oddělení horní atmosféry (společný experiment).

Mikrobarograf umístěný na observatoři Průhonice je součástí měřicí sítě pro pozorování troposférického infrazvuku. Diferenční mikrobarograf typu ISGM03 tvoří válec s dvěma komorami oddělenými membránou. Jedna komora je uzavřená vůči okolí, druhá otevřená. Komory jsou vzájemně propojené kapilárou. Podle vychýlení membrány z její střední polohy se určují změny tlaku vzduchu. Mikrobarograf pracuje trvale. Jeho pracovní frekvenční pásmo je 0,02-4 Hz, přesnost měření dosahuje řádově10-3 Pa.  Vně tohoto pásma přesnost měření postupně klesá.

Oddělení zajišťuje data pro výstrahy související se zvýšenou geomagnetickou/ionosférickou aktivitou a předává je službě ISES (český zástupce D. Obrazová (Burešová) ). Připravovány a zveřejňovány jsou i pravidelné měsíční předpovědi stavu ionosféry.

Ionosférická stanice Průhonice –  měření