Projekt PERUN

 

Projekt PERUN je zaměřen na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho prohlubování v České republice. Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí a kromě ČHMÚ jsou řešiteli projektu Česká geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a PROGEO, s. r. o.

Pracovní skupina Pracovní náplň skupiny Řešitelé za ÚFA
1.1 Adaptace a validace předpovědního modelu ALADIN na verzi ALADIN-CLIMATE založená na párování modelu s reanalýzami pro integraci ve validačním 30-ti letém klimatickém období a se scénáři poskytnutými GCM (Globální Cirkulační Model) pro výpočet scénářů. Mgr. Romana Beranová, Ph.D.
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
Doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.
Doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
2.1 Příprava scénářů změny klimatu zacílená na území ČR. Scénáře umožní identifikovat možné odlišné odezvy a vývoj např. v horských oblastech ve srovnání s nížinami. RNDr. Martin Dubrovský, Ph.D.
Mgr. Marta Martínková, Ph.D.
4.1 Stanovení kvantitativního odhadu rizik hydrometeorologických jevů, ve kterém bude provedena identifikace rizik, tj. budou definovány relevantní jevy (limity prvků), které mohou mít negativní dopady na společnost a životní prostředí a u kterých lze v budoucnosti předpokládat změny v četnosti výskytu a intenzity. Mgr. Romana Beranová, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.
RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Mgr. Zuzana Rulfová, Ph.D.
doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.
doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
6.1 Budou provedeny regionální odhady návrhových srážek (tj. hodnot srážkových intenzit s danou dobou opakování) pro různé délky trvání deště (10min až 3denní) a odvozeny IDF křivky (z angl. Intensity-Duration-Frequency), které pro danou dobu opakování zobrazují závislost intenzity dešťových srážek na délce trvání deště. Tyto údaje představují jeden ze základních podkladů pro zpracování návrhových dat v hydrologii, pro potřeby plánování a údržby odvodňovacích systémů a vyhodnocení dalších rizik spojených s intenzivními srážkami (např. přívalové povodně či plošná eroze půdy). IDF křivky budou vyhotoveny pro doby opakování od 2 do 100 let. RNDr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.
RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
8.3 Přenos dílčích i ucelených výstupů projektu směrem k širší veřejnosti (laické a odborné) včetně související informovanosti prostřednictvím médií, seminářů a odborných a popularizačních publikací, což výrazně přispěje k šíření znalostí v oblasti adaptace na změnu klimatu v podmínkách ČR (klimatické a dopadové modely, zranitelnost, možnosti adaptace, příklady dobré praxe). RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.