Projekty

Běžící projekty Ukončené projekty

 Název
HORIZON 2020, PHITIA-NRF 101007599, Plasmasphere Ionosphere Thermosphere Integrated Research Environment and Access services: a Network of Research Facilities, 2021-2024, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia
GA21-07954S, Měnící se proměnlivost atmosféry, 2021-2024, řešitel (ÚFA): Pejchová Plavcová Eva popis
GA21-03295S, Dlouhodobé trendy antropogenního a přírodního původu ve stratosféře a horní atmosféře., 2021-2023, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
ESA AO/1-9544/20/I/NS, Lidar measurements to Identify Streamers and analyse Atmospheric waves, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Kozubek Michal
SAV-21-01, Bilaterální spolupráce, Institute of Experimental Physics, SAS , Atmospheric electric field and dynamics of charged particles and secondary cosmic rays in high mountains, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav
TAČR SS02030040, PERUN - Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku, 2020-2026, hlavní řešitel: Tolasz, R. (ČHMÚ), řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Beranová, R., Bližňák, V., Kašpar, M., Müller, M., Pokorná, L., Rulfová, Z., Zacharov, P., Řezáčová, D. popis
HORIZON 2020, EUROPLANET 2024, projekt EPN2024-RI, ID 871149, EUROPLANET 2024, 2020-2024, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
TAČR SS01020366, DPZ - Využití dat dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek, 2020-2024, řešitel (ÚFA): Bližňák Vojtěch, tým: Pokorná, L., Kašpar, M. popis
COST CA19139, Process-based models for climate impact attribution across sectors (PROCLIAS), 2020-2024, řešitel (ÚFA): Urban Aleš
TAČR CK01000048, FROST - Systém liniové předpovědi stavu a teploty povrchu dálnic ČR, 2020-2023, řešitel (ÚFA): Zacharov Petr, tým: Bližňák, V., Pešice, P., Sedlák, P., Sokol, Z. popis
MŠMT EF18_054/0014500, Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., 2020-2023, řešitel (ÚFA): Nováková Alena popis
GA ČR GA20-28560S, Řídící mechanismy extrémů v reanalýze a klimatických modelech, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Beranová, R., Lhotka, O., Martínková, M., Urban, A., Bešťáková, Z. popis
GA ČR GA20-09671S, Výzkum bleskových výbojů na velkých i malých škálách, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
GA ČR GF20-06802L, Analýza jemné struktury aurorálních rádiových emisí, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Taubenschuss Ulrich popis
HORIZON 2020 ID 870437, SafeSpace - Radiation Belt Environmental Indicators for the Safety of Space Assets, ID: 870437, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
HORIZON 2020, ID 870452, PAGER - Prediction of Adverse effects of Geomagnetic Storms and Energetic Radiation, ID 870452, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
MŠMT LTV20001, Podpora zastoupení České republiky v Radě URSI, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
ESA 4000129250/19/NL/AS, Velkoplošné modely spojů v časové i prostorové oblasti pro návrh a provoz satelitních komunikací ve frekvenčních pásmech Q/V, 2020-2021, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej, tým: Pitaš, K.;
LTC19043, Extremita a příčiny sdružených meteorologických událostí ve střední Evropě, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Skripniková Kateřina popis
MZe QK1910029, Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Kašpar Marek, tým: Bližňák, V., Müller, M., Zacharov, P. popis
MŠMT LTC19044, Modelování sdružených klimatických událostí ve střední Evropě, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Lhotka Ondřej, tým: Pejchová Plavcová, E., Stryhal, J., popis
GA19-03834S, Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie v českých zemích, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Matúšek Miloš popis
GA ČR GA19-05011S, Časová a prostorová dynamika hydrometeorologických extrémů v horských oblastech, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Kašpar Marek, tým: Müller M., Bližňák V. popis
GA ČR GJ19-24425Y, Nebezpečné zimní počasí ve výstupech klimatických modelů, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Pejchová Plavcová Eva, tým: Stryhal, J., Urban, A., Lhotka, O. popis
ESA ESA 4000126709/18/NL/IA, VERA: VERtical coupling in Earth´s atmosphere at mid and high latitudes, 2019-2020, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
ESA 4000126708/19/NL/IA, ILGEW - Investigating Lightning Generated ELF Whistlers to Improve Ionospheric Models, 2019-2020, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír, tým: Obrazová, D.; Chum, J.
GA ČR GA18-01969S, Atmosférické vlny: dynamika a vazby mezi vrstvami, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav popis
GA18-05285S, Magnetosferické emise typu EMIC, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Grison Benjamin popis
GA ČR GA18-22125S, Modelování vztahů mezi počasím a lidským zdravím, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Urban, A., Plavcová, E., Hanzlíková, H., spoluřešitel: Kynčl, J. (SZÚ) popis
GA ČR GA18-01625S, Vliv skleníkových plynů a dalších zdrojů na dlouhodobé trendy v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
SAV-18-04, Bilaterální spolupráce, Institute of Experimental Physics, SAS , Atmospheric electricity and secondary cosmic radiation, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav
GA ČR GA18-15958S, Vývoj prostorového meteorologického generátoru s vysokým rozlišením pro použití v současném i změněném klimatu, 2018-2020, řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin, tým: Lhotka, O., spoluřešitel: Štěpánek, P. (ÚVGZ) popis
EF15_003/0000481 CRREAT , Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana, tým: Santolík, O., Sokol, Z., Minářová, J., Pešice, P., Bližňák, V., Zacharov, P. popis
LTAUSA 17100 LTAUSA17100, Modely parametrů termálního plazmatu v okolí Země a jejich specifikace v reálném čase na základě družicových měření, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír popis
HORIZON 2020 ID 776011, TechTIDE - Warning and Mitigation Technologies for Travelling Ionospheric Disturbances Effects, 2017-2020, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia popis
GA17-23773S , Extremita a prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlastnostech, atmosférické cirkulaci a termodynamických podmínkách, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Kašpar, M., Bližňák, V., Zacharov, P., Kvak, R., popis
GA ČR GA17-07027S , Analýza elektromagnetických projevů bouřkové aktivity za použití pozemních a satelitních měření ve více bodech či více přístroji současně, 2017-2019, hlavní řešitel: Kolmašová, I., řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
GA ČR GA17-07043S , Dálkové vazby - hlavní stavební kameny atmosférické cirkulace, 2017-2019, hlavní řešitel: Huth Radan (PřF UK), řešitel (ÚFA): Beranová Romana, tým: Pokorná, L. popis
GA17-08772S , Experimentální a numerická analýza vlnově-částicových interakcí ve slunečním větru a v magnetosheathu, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
GJ17-06818Y , Heliosférická pozorování s využitím k předpovídání kosmického počasí, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Krupař Vratislav popis
GA ČR GA17-06065S , Variace slunečního větru a jejich vazba na dynamiku magnetosféry Země, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Šimůnek Jiří popis
GA ČR GF17-33751L , Vliv kinetické energie deště na uvolňování a transport půdních částic, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Chládová Zuzana popis
GA ČR GA17-08857S , Plazmové interakce ledových měsíců planety Jupiter, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Štverák Štěpán popis
OPPPR CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000117, Předpověď teploty a stavu povrchu silnic na území Prahy pro zimní období, 2017-2018, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Zacharov, P., Bližňák, V., Sedlák, P., Pešice, P., Pop, L.
GA ČR GA16-04676S, Nové přístupy k určování klimatických trendů a jejich statistické významnosti, 2016-2018, hlavní řešitel: Huth Radan (PřF UK), řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin, tým: Pokorná, L. popis
NATO SPS ID SfP 984894, Testing for the first time a novel experimental technique for the identification and tracking TIDs over Europe, 2016-2018, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia
MŠMT 7AMB16AT020, Vývoj vícestaničního stochastického meteorologického generátoru pro použití v hydrologickém modelování sněhové pokrývky, 2016-2017, řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin popis
GA ČR GA16-22000S, Prostorové a časové charakteristiky horkých a studených vln v simulacích klimatických modelů, 2016 - 2018, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
GA ČR GJ16-16050Y , Plazmové vlny pozorované ve slunečním větru před planetárními rázovými vlnami, 2016 - 2018, řešitel (ÚFA): Píša David popis
GC15-07281J , Jevy spojující neutrální a ionizovanou atmosféru, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav popis
GA ČR GA15-03909S , Scénář dlouhodobých trendů v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Križan P., Kozubek M. popis
GA ČR GA15-24688S , Proměnlivost ionosféry a neutrální atmosféry ve středních šířkách, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová Petra, tým: Potužníková K., Mošna Z., Kouba D., Boška J. popis
MZE QJ1520265 , Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Bližňák, V., Kašpar, M. popis
MŠMT LH15304 , Umístění analyzátoru elektromagnetických vln ELMAVAN na umělé družice projektu Resonance, zpracování a interpretace získaných dat , 2015–2017, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
MŠMT 7AMB15AR001 , Vlivy změny klimatu na horké vlny a pravděpodobnosti jejich opakování, 2015–2016, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
HORIZON 2020, projekt EPN2020-RI ID 654208, EUROPLANET 2020 Research Infrastructure: “Europlanet 2020 RI has received funding from the European Union, 2015-2019, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
HORIZON 2020, projekt ARISE2, ID 653980, ARISE2 - Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe 2, 2015-2018, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Šindelářová T. - member of Management Committee, Chum J., Baše J., Fišer J., Hruška F., Obrazová (Burešová) D. popis
OPPK , Modernizace HPC systému ÚFA, 2015, řešitel (ÚFA): Štverák Štěpán, tým: Arazimová Marta,Zacharov Petr popis
GA ČR. GA14-31899S , Družicová, balonová a pozemní meření elektromagnetických projevů bouřkové aktivity, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
MŠMT LH14194 , Vývoj, výroba a dodání slunečního čidla DSS-LG, pracujícího v komplexu s přístrojem BMSW-LG kosmického projektu „Luna-Glob“, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Vojta Jaroslav popis
GA ČR GA14-18675S , Pokročilé modely srážkových extrémů a jejich aplikace v simulacích klimatických modelů s vysokým rozlišením, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Rulfová, Z., Beranová, R. popis
GA ČR GA14-19376S , Působení ICMEs a CIRs na zemskou magnetosféru, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Šimůnek Jiří popis
GA ČR GAP 13-09778P , Vlnová aktivita v troposféře a ionosféře v pásmu infrazvuku, 2013–2015, řešitel (ÚFA): Šindelářová Tereza popis
GA ČR GA13-34856S , Pokročilé metody náhodných polí v asimilaci dat pro krátkodobou předpověď počasí, 2013-2016, řešitel (ÚFA): Pešice Petr popis
GA ČR GP13-37174P , Studium slunečního větru a jeho interakce se Zemskou magnetosférou na družicích, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Krupařová Oksana popis
MŠMT LD13036 , Vliv atmosféry na útlum signálu bezkabelových optických spojů se zřetelem na vliv turbulencí a větru, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej popis
MŠMT. LG13042 , Podpora účasti v řídících strukturách Mezinárodní asociace pro geomagnetizmus a aeronomii (IAGA), 2013-2015, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová Petra popis
UK v Praze, č. 851713 , Simulace konvekčních a vrstevnatých srážek v klimatických modelech, 2013-2014, řešitel (ÚFA): Rulfová Zuzana
GA ČR GAP209/12/2394 , Úloha nízkofrekvenčních plazmových vln v globální dynamice planetárních magnetosfér, 2012–2016, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
GAP209/12/2440 , Dynamické vazby troposféra-ionosféra a jejich vliv na ionosférickou variabilitu, 2012–2016, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia popis
ESA , PRODEX: Development of RPW TDS Subsystem – Phase C/D, 2012–2016, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
AV ČR, M100421206 , Měření a analýza elektromagnetických vln v atmosféře a ionosféře Země: družicový projekt TARANIS a související pozemní a balonová měření, 2012–2015, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej
MŠMT. LH12230 , Účast telemetrické stanice Panská Ves v kosmickém projektu Čibis-M a s tím spojená modernizace programových a technických prostředků, 2012–2013, řešitel (ÚFA): Vojta Jaroslav popis
LD12029 , Downscaling globálních klimatických modelů pomocí stochastického meteorologického generátoru, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin popis
MŠMT LD12053 , Vyhodnocení vlivu proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci v pozorováních i modelech, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Huth Radan popis
MŠMT LH12231 , Příprava přístroje LEMRA-L pro palubní analýzu nízkofrekvenčních měření v projektu Luna-Glob, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
COST ES1102 , VALUE – Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin popis
AV ČR. M100421201 , Coupling v systému atmosféra - ionosféra vyvolaný krátkoperiodickou vlnovou aktivitou, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
GA ČR. GPP209/12/P701 , Odhad nejistoty předpovědi konvektivních srážek s využitím regionálního ensemblového systému, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Zacharov Petr popis
GA ČR. GPP209/12/P811 , Dynamické vlastnosti typů atmosférické cirkulace a jejich vztahy k trendům teploty vzduchu, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Kučerová Monika popis
COST. ES1005 , Dopad sluneční aktivity na horní atmosféru Země, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
MŠMT. 7E12026 , Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
MŠMT 7E1202 , Atmospheric dynamics InfraStructure in Europe (ARISE), 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Laštovička, J. popis
EU, 7th FP , ARISE, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Laštovička, J. popis
MŠMT. LD12070 , Dopad sluneční aktivity na horní atmosféru Země, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
MŠMT. 7AMB12AR005 , Horké vlny v měnícím se klimatu: statistická a dynamická perspektiva, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
MŠMT. 7AMB12AR018 , Dynamické vazby magnetosféra-ionosféra-troposféra a jejich vliv na proměnlivost ionosféry, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia popis
MŠMT. 7AMB12AR019 , Vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci jižní polokoule a jihoamerické klima v časových měřítkách roků až tisíciletí, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Huth Radan, tým: Novotná, D. popis
ESA , PRODEX : Phase B2 development of the Time Domain Sampler (TDS), 2011–2012, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
GA ČR. GAP209/11/1985 , Časové a prostorové charakteristiky vazeb mezi počasím a nemocností na kardiovaskulární choroby, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
GAP209/11/2045 , Kontrola vnitřních stavů systému při kontinuálních simulacích četnosti povodní na základě terénních dat o nasycenosti povodí, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Zacharov, P.; Pešice, P. popis
GA ČR GAP209/11/2280 , Systematické studium kvaziperiodických nízkofrekvenčních emisí v magnetosféře Země, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Hajoš Mychajlo popis
COST IC1101 , Optical Wireless Communications, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej popis
TA ČR. TA01020592 10000, Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Bartůňková K., Pešice P., Řezáčová D., Chládová Z., Kerum J., Fišák J. popis
MŠMT. LD11044 , Verifikace numerické předpovědi konvektivních srážek - hodnocení účinnosti fyzikálních parametrizací, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Bližňák, V.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Zacharov, P. popis
MŠMT. LH11122 , Experimentální analýza vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
MŠMT. LH11123 , Modelování a analýza parametrů chladného plazmatu na základě měření na umělých družicích Země, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír popis
GA ČR. GAP209/11/1908 , Ionosférická odezva na poruchy magnetického původu: fáze návratu do normálu, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia popis
GA ČR. GAP209/11/2405 , Vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoké rozlišení, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Huth Radan, tým: Pokorná, L. popis
TA ČR. TA01031509 , Systém pro předpověď stavu povrchu vozovky na území ČR , 2011-2014, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Bližňák V., Sedlák P., Pešice P., Chládová Z., Zacharov P., Fišer O., Hošek J., Řezáčová D. popis