Měření provozovaná Oddělením ionosféry a aeronomie

Dopplerovská měření fluktuací a poruch v ionosféře

Vícebodové kontinuální Dopplerovské sondování slouží zejména k výzkumu atmosférických vln a jiných poruch v horní atmosféře a ionosféře (spread F, ionospherická odezva na sluneční vzplanutí, geomagnetickou aktivitu atd.), neboť časové rozlišení (okolo 10 s) těchto měření je podstatně vyšší než měření ionosondami (pulsně pracující radary, které měří profil elektronové koncentrace v ionosféře.) Je založeno na měření Dopplerova posunu radiových vln, které se odráží od ionosféry. K Dopplerovu posunu dochází pokud se odrazná vrstva pohybuje, či pokud v ní dochází ke změně hustoty plazmatu (elektronů). Námi vyvinutý citlivý sytém provozujeme nejen v České republice, ale např. i v severní Argentině a na Taiwanu.

Popis Dopplerovského systému je zde.

Ionosférická sondáž (digisonda) v Průhonicích

Ionosonda je speciální radar, který měří výškový profil elektronové koncentrace na základě odrazu radiových pulsů o ruzných kmitočtech. Na stanici Průhonice se měří od roku 1957. Kvalitní příjímací anténní pole nové digitální ionosondy (od roku 2004) umožňuje nejen přesné měření profilu elektronové koncentrace ale i poměrně vzácné určení směru příchodu vlny a měření driftových pohybů ionosférického plazmatu. Data z Průhonic jsou dodávána do několika mezinárodních databází a pomáhají též k určení totálního elektronového obsahu nad Evropou, což je důležité pro zpřesnění navigačních systémů (např. GPS).

 

Měření atmosférické elektřiny (elektrostatické pole)

Atmosférické elektrostatické pole je důsledkem napětí – potenciálového rozdílu (okolo 250 kV) mezi elektricky vodivou ionosférou a Zemí, který zniká v důsledku separace nábojů v oblacích, zejména bouřkových oblacích. K potenciálnímu rozdílu, zejména ve vyšších šířkách, přispívá menší měrou i meziplanetární magnetické pole nesené Slunečním větrem (proudem nabitých částic proudících ze Slunce). Typická hodnota za hezkého počasí je okolo 100 V/m ve volném terénu. Lokální počasí – nabitá bouřková oblaka způsobují výrazné lokální změny elektrického pole – hodnoty elektrického pole mohou nabývat až několik kV/m, na výrazných a špičatých horských vrcholcích dokonce až okolo 100 kV/m.

Meteorologická měření v Panské Vsi a ve Studenci

Měření teploty, síly a směru větru, relativní vlhkosti a sluneční radiace na těchto stanicích slouží jako pomocná měření pro vyhodnocování měření elektrostatického pole a analýzu tlakových fluktuací v pásmu infrazvukových (případně atmosférických gravitačních vln) měřených citlivými mikrobarometry na těchto stanicích.