Meteorologická terminologie

Pracovníci oddělení meteorologie ÚFA AV ČR, v. v. i. tvoří jádro terminologické skupiny České meteorologické společnosti, a to po celou dobu od obnovení její činnosti v roce 2010. V čele skupiny tehdy stála doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc., v roce 2018 převzal vedení RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. Naším hlavním posláním je správa českého elektronického meteorologického slovníku, a to jak po obsahové, tak i technické stránce, kterou zaštiťuje RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
V souvislosti s prací na meteorologickém slovníku rozvíjíme výzkum české i zahraniční meteorologické terminologie. Sestavili jsme přehled nejstarších zahraničních meteorologických slovníků, a to výkladových i překladových, a odvodili z něj hlavní trendy vývoje meteorologické terminologie napříč různými zeměmi (Müller et al., 2022). Mj. se nám podařilo dohledat zřejmě nejstarší meteorologický překladový slovník, který byl publikován v letech 1893 až 1895 v Japonsku. Do mezinárodního kontextu jsme tak mohli zasadit i historii české meteorologické terminologie (Müller, Zacharov, 2022). Obohatili jsme ji znovuobjevením zřejmě nejstaršího seznamu českých meteorologických termínů z roku 1931, který byl součástí vícejazyčného rejstříku, připojeného k francouzskému meteorologickému slovníku.
V rámci projektu GAČR 19-03834S, řešeného ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., přispíváme k objasnění původu jednotlivých meteorologických termínů, a to z historického i etymologického hlediska. Tím pomáháme uživatelům meteorologické terminologie hlouběji porozumět smyslu odborných výrazů a zároveň napomáháme k poznání historických představ o meteorologických procesech a jevech. Věnujeme se rovněž tematickému třídění meteorologických termínů za účelem upřesňování jejich vzájemných vztahů.

Publikace