Návrhové intenzity srážek

Z vodohospodářského hlediska je důležité poznání pravděpodobnosti výskytu silných dešťů, kterou vyjadřujeme pomocí tzv. návrhových intenzit srážek. Tuto problematiku řešíme od roku 2015 ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým a dalšími partnery. V rámci projektu QJ1520265 jsme na základě adjustovaných radarových dat sestavili šestici syntetických hyetogramů, které představují modelové průběhy srážkových intenzit v Česku během šestihodinového období (Müller et al., 2018). Tento přístup se stal základním kamenem certifikované metodiky pro navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině (Kavka, Müller et al, 2018). Na základě procentuálního zastoupení syntetických hyetogramů jsme pak vyjádřili pravděpodobnost různých časových průběhů srážkových intenzit v rámci našeho území (Kašpar et al., 2021).

Šestice syntetických hyetogramů na podkladu kumulativních hyetogramů vybraných případů silných srážek. Zpracováno podle článku Müller et al. (2018).

Zastoupení šesti typů srážkových událostí v souboru silných srážek dané doby opakování v různých nadmořských výškách Česka. Převzato z článku Kašpar et al. (2021).

S pomocí adjustovaných radarových dat jsme rovněž zpřesnili klimatologii silných srážek v Česku (Bližňák et al., 2018). Abychom mohli rozšířit poznatky o průběhu silných srážek i do období před zahájením radarových měření, sestavili jsme metodiku rekonstrukce historických srážkových událostí pomocí modelu numerické předpovědi počasí (Bližňák et al., 2019) a aplikovali ji na vybrané události silných srážek (Bližňák et al., 2021).

Porovnání maximálních úhrnů srážek za 1 a 24 hodin, které byly během 10 roků zaznamenány v jednotlivých místech Česka. Převzato z článku Bližňák et al. (2018).

Vztah mezi rekonstruovaným a pozorovaným průběhem vybraných srážkových událostí. Převzato z článku Bližňák et al. (2019).

Naše výzkumy návrhových srážkových intenzit pokračují v rámci aktuálně řešených projektů. Ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem v projektu QK1910029 zpřesňujeme odhady návrhových intenzit pro území Česka, přičemž nově stanovíme návrhové intenzity i pro jednotlivé kalendářní měsíce a popíšeme statistické rozdělení hodnot srážkových úhrnů, které silným srážkám předcházejí. Využitím nástrojů dálkového průzkumu Země pro analýzu možné odtokové odezvy povodí se zabývá projekt SS01020366. Prostorovým aspektem návrhových intenzit srážek a jejich vazbou na další prvky hydrologické bilance povodí je věnována pozornost v nedávno zahájeném projektu ME08011 „PERUN“.