Návrhové intenzity srážek

Z vodohospodářského hlediska je důležité poznání pravděpodobnosti výskytu silných dešťů, kterou vyjadřujeme pomocí tzv. návrhových intenzit srážek. Tuto problematiku řešíme od roku 2015 ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým a dalšími partnery. V rámci projektu QJ1520265 jsme na základě adjustovaných radarových dat sestavili šestici syntetických hyetogramů, které představují modelové průběhy srážkových intenzit v Česku během šestihodinového období (Müller et al., 2018). Tento přístup se stal základním kamenem certifikované metodiky pro navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině (Kavka, Müller et al, 2018). Na základě procentuálního zastoupení syntetických hyetogramů jsme pak vyjádřili pravděpodobnost různých časových průběhů srážkových intenzit v rámci našeho území (Kašpar et al., 2021).

Šestice syntetických hyetogramů na podkladu kumulativních hyetogramů vybraných případů silných srážek. Zpracováno podle článku Müller et al. (2018).

Zastoupení šesti typů srážkových událostí v souboru silných srážek dané doby opakování v různých nadmořských výškách Česka. Převzato z článku Kašpar et al. (2021).

S pomocí adjustovaných radarových dat jsme rovněž zpřesnili klimatologii silných srážek v Česku (Bližňák et al., 2018). Abychom mohli rozšířit poznatky o průběhu silných srážek i do období před zahájením radarových měření, sestavili jsme metodiku rekonstrukce historických srážkových událostí pomocí modelu numerické předpovědi počasí (Bližňák et al., 2019) a aplikovali ji na vybrané události silných srážek (Bližňák et al., 2021).

Porovnání maximálních úhrnů srážek za 1 a 24 hodin, které byly během 10 roků zaznamenány v jednotlivých místech Česka. Převzato z článku Bližňák et al. (2018).

Vztah mezi rekonstruovaným a pozorovaným průběhem vybraných srážkových událostí. Převzato z článku Bližňák et al. (2019).

Naše výzkumy návrhových srážkových intenzit pokračují v rámci aktuálně řešených projektů. Ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem v projektu QK1910029 zpřesňujeme odhady návrhových intenzit pro území Česka, přičemž nově stanovíme návrhové intenzity i pro jednotlivé kalendářní měsíce a popíšeme statistické rozdělení hodnot srážkových úhrnů, které silným srážkám předcházejí. Využitím nástrojů dálkového průzkumu Země pro analýzu možné odtokové odezvy povodí se zabývá projekt SS01020366. Prostorovým aspektem návrhových intenzit srážek a jejich vazbou na další prvky hydrologické bilance povodí je věnována pozornost v nedávno zahájeném projektu ME08011 „PERUN“.

  • Bližňák, V., Kašpar, M., Müller, M., Zacharov, P., 2021: Analysis and verification of reconstructed historical extreme precipitation events in an hourly resolution. Atmos. Res., 249, 105309.
  • Kašpar, M., Bližňák, V., Hulec, F., Müller, M., 2021: High-resolution spatial analysis of the variability in the subdaily rainfall time structure. Atmos. Res., 248, 105202.
  • Bližňák, V., Kašpar, M., Müller, M., Zacharov, P., 2019: Sub-daily temporal reconstruction of extreme precipitation events using NWP model simulations. Atmos. Res., 224, 65–80.
  • Bližňák, V., Kašpar, M., Müller, M., 2018: Radar-based summer precipitation climatology of the Czech Republic. Int. J. Climatol., 38, 677–691.
  • Kavka, P., Müller, M., Strouhal, L., Kašpar, M., Bližňák, V., Landa, M., Weyskrabová, L., Pavel, M., Dostál, T., 2018: Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině. České vysoké učení technické, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Sweco Hydroprojekt, a.s., Praha, 80 s.
  • Müller, M., Bližňák, V., Kašpar, M., 2018: Analysis of rainfall time structures on a scale of hours. Atmos. Res., 211, 38–51.