Proměnlivost a změny klimatu

Probíhající a budoucí změny klimatu jsou jedním z hlavních environmentálních problémů současnosti. Změně klimatu je věnována i náležitá pozornost v rozhodovací a politické sféře, o čemž svědčí mimo jiné uzavření tzv. Pařížské dohody v r. 2016.

V oddělení klimatologie se zabýváme detekcí změny klimatu z různých pohledů. Vyvíjíme metody pro testování přítomnosti a významnosti trendů, zejména v prostorových datech. Ověřujeme použitelnost metod vícerozměrné statistické analýzy (analýza hlavních složek, shluková analýza) pro detekci trendů v datech s nehomogenitami i pro identifikaci těchto nehomogenit. Analyzujeme vztahy mezi trendy různých proměnných (např. teplota, oblačnost, sluneční svit).

Velká část naší pozornosti je věnována systematickému vyhodnocování výstupů klimatických modelů jak z hlediska zachycení pozorované proměnlivosti klimatu, tak pokud jde o možné budoucí změny a míru jejich neurčitosti.  Zabýváme se vývojem metod pro konstrukci scénářů změny klimatu, jež slouží jako vstupní informace pro studie dopadů změny klimatu mimo jiné na zemědělskou produkci. Nástrojem pro tyto studie je vícerozměrný stochastický meteorologický generátor SPAGETTA, jenž se stále zdokonaluje.