Biometeorologie

Výzkum v oblasti biometeorologie má velký význam pro společnost. Například vývoj systémů včasného varování přispěl ke snížení zdravotních dopadů teplotních extrémů v mnoha částech světa. V souvislosti se změnou klimatu pravděpodobně dojde ke zvýšení četnosti nebo intenzity některých nebezpečných jevů a nejen proto existuje zvýšená poptávka po biometeorologických informacích.

Naším cílem je prohloubit a rozšířit stávající poznatky v tomto oboru.  Analýza prostorových vazeb mezi teplotními extrémy a úmrtností umožňuje lepší pochopení vlivu počasí na lidské zdraví. Porovnáváme různé metodické přístupy používané v biometeorologii. Mimo jiné studujeme časové změny nemocnosti a úmrtnosti související s počasím a rozdíly ve zranitelných skupinách obyvatelstva mezi městskými a venkovskými regiony ve vztahu k měnící se míře socioekonomické a environmentální deprivace.

Oddělení klimatologie je zapojeno do mezinárodních projektů (např. Multi-Country multi-City collaborative network), které umožňují aplikaci metodických postupů na data z různých částí světa a vzájemné porovnání metod i výsledků.