HR projekt

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014500
doba realizace: 1.1.2020 do 31.12.2022
kontaktní osoba: Mgr. Alena Nováková
poskytovatel dotace: MŠMT v rámci programu OP VVV
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie.
odkaz ve VaVaI: https://www.rvvi.cz/

Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky (ÚFA) se odesláním přistupujícího dopisu dne 6.1.2020 zařadil k 1249 evropským vědeckým organizacím, které se zavázaly aplikovat a dodržovat principy, stanovené v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Realizace projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. začala dne 1.1.2020, projekt je finančně podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, vedeného u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Smyslem Charty a Kodexu je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a jejich zaměstnavateli přispívaly k úspěšné vědecké práci, k rozvoji vědecké kariéry a k transparentnímu přijímání nových pracovníků. Tohoto cíle vědecká instituce dosáhne pomocí implementace „Human Resources Strategy for Researchers“. Realizací projektu jsme zahájili cestu k získání ocenění „HR Excellence in Research“ tzv. HR Award, které uděluje po splnění přísných kritérií Evropská komise a které je považováno za značku úspěšné a konkurenceschopné vědecké instituce.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na nastavení vnitřního prostředí organizace tak, aby odpovídalo podmínkám popsaným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a splňovalo kritéria pro udělení ocenění HR Award. Dojde ke sjednocení vnitřních pravidel a směrnic organizace a posílení některých interních procesů. Budou zlepšeny kompetence ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce a popularizace. Pracovníci ústavu budou podpořeni prostřednictvím vzdělávání a stáží.

Klíčové aktivity projektu:

 • Aktivita č. 1:  Řízení lidských zdrojů
 • Aktivita č. 2:  Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award
 • Aktivita č.5: Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace výzkumné organizace
 • Aktivita č. 8: Strategické nastavení a rozvoj popularizace VaV

Řídící výbor projektu:

 • doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc, ředitel ÚFA
 • Ing. Marta Arazimová, vedoucí THS
 • RNDr. Vojtěch Bližňák, PhD., vědecký tajemník

Pracovní skupina:

 • Mgr. Alena Nováková, projektový koordinátor
 • Bc. Zuzana Gutierrez, personální specialista
 • Ing. Marta Arazimová, vedoucí THS
 • Ing. Karolína Severová, koordinátor mezinárodní spolupráce
 • Mgr. Romana Beranová, Ph.D., vědecký pracovník, garant aktivity č. 2
 • RNDr. Vojtěch Bližňák, Ph.D., vědecký pracovník, garant aktivity č. 5
 • RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D., vědecký pracovník, garant aktivity č. 5
 • Ing. Štěpán Štverák, Ph.D., vědecký pracovník, garant aktivity č. 2
 • RNDr. David Píša, Ph. D., vědecký pracovník, garant aktivity č. 8
 • Mgr. Zbyšek Mošna, Ph. D., vědecký pracovník, garant aktivity č. 8

Výstupy projektu: