Předpověď teploty a stavu povrchu silnic na území Prahy pro zimní období

Cílem projektu je připravit nástroj pro předpověď teploty povrchu silnic a předpovědi stavu povrchu vozovky, který bude operativně počítat a aktualizovat předpovědi. Smyslem projektu je poskytovat předpovědi zákazníkům, mezi které budou patřit především organizace odpovědné za provoz na silnicích: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Ředitelství silnic a dálnic ČR (pro dálniční úseky na území Prahy a v bezprostředním okolí), ale i veřejnost. Forma předpovědí a způsob jejich předávání bude vycházet z potřeb zákazníků.

Projekt se skládá ze dvou hlavních částí, kterými jsou systém ICEWARN a vizualizační software ICEVIEW. Systém ICEWARN bude vytvářet předpovědi stavu a teploty povrchu pražských silnic na základě znalosti numerické předpovědi počasí modelem ALADIN a na znalosti měření stavu a teploty povrchu silnic. Tyto hodnoty vstupují do fyzikálního modelu METRo-CZ, který vytváří předpovědi teploty povrchu silnic a předpovědi stavu povrchu vozovky. Předpověď bude vytvářena pro vybrané hlavní pražské silnice. Druhou hlavní částí je vizualizační software, který bude zobrazovat předpovědi systému ICEWARN do podoby vhodné pro uživatele. V projektu počítáme s konzultacemi potenciálních uživatelů, aby výsledná podoba graficky zobrazených předpovědí byla uživatelsky co nejpříjemnější.

Systém ICEWARN bude zaměřen na předpovědi o délce 6 až 24 hodin. Předpověď na 6 hodin bude vydávána každou hodinu, předpověď na 24 hodin bude vydávána 4krát denně. Frekvence vydávání z předpovědí bude možné měnit. Proto způsob vytváření předpovědi bude velmi obecný a bude umožňovat nastavit různou četnost a různou délku vydávaných předpovědí. Vlastní formáty výstupu předpovědi budou standardizované (bude využíván formát XML). Díky této obecnosti bude možné připravit specifické předpovědní výstupy podle zadání uživatele a zároveň si sám uživatel bude moci svým způsobem samostatně zpracovávat data.

Obrázek: Schematické znázornění toku dat v systému ICEWARN.

Investorem projektu je ÚFA, avšak vlastníky projektu, resp. jeho výsledků, budou ÚFA a ČHMÚ. Provozovatelem předpovědního systému bude ČHMÚ a odborným garantem a odborným správcem předpovědního systému bude ÚFA. Vztahy a povinnosti ÚFA a ČHMÚ jsou podrobně popsány ve smlouvě mezi navrhovatelem a partnerem projektu.

Specifickým rysem projektu je úzká spolupráce mezi výzkumnou institucí a státní institucí (příspěvkovou organizací), která je zodpovědná za vydávání varování před nebezpečnými jevy, které mohou ovlivnit dopravu na silnicích. Dochází zde k optimálnímu spojení odborných kapacit a kvalit ÚFA s aplikačními možnostmi a odbornými znalostmi v ČHMÚ. ČHMÚ je schopen zajistit nepřetržitý provoz včetně předávání výstupů a má k dispozici potřebné datové zázemí.

Vývoj a adaptace předpovědní metody, který již probíhá, bude realizován v ÚFA ve spolupráci s ČHMÚ. Vzniklý předpovědní systém bude provozován v ČHMÚ.

Výstupy projektu:

EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2017 | 4–8 September 2017 | Dublin, Ireland

  • Pavel Sedlak, Vojtech Bliznak, Petr Pesice, Lukas Pop, Daniela Rezacova, Miroslav Skuthan, Zbynek Sokol, and Petr Zacharov: Road weather forecasting – ICEWARN model (poster)

SIRWEC 2018 - 19th International Road Weather Conference, Smolenice, Slovakia, May 29th - June 1st

  • Petr Zacharov, Vojtěch Bližňák, Petr Pešice, Lukáš Pop, Pavel Sedlák, Zbyněk Sokol: ICEWARN – Road Weather Forecasting for Prague City (poster)
  • Pavel Sedlák, Petr Pešice, Petr Zacharov, Vojtěch Bližňák, Lukáš Pop, Zbyněk Sokol: ICEWARN –Influence of shading and sky-view factor on road temperature forecast (poster)

Projekt č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000117 je podporován OP Praha – Pól růstu ČR prioritní osy Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.