Open Science a Open Access

Open Science (otevřená věda) je souhrn mnoha praktik, které zajišťují bezplatný přístup k výsledkům veřejně financovaného vědeckého výzkumu.  Informační a komunikační technologie hrají v naplňování cílů nezastupitelnou roli.

Základní pilíř Open Science je otevřený přístup k publikačním výsledkům – Open Access (OA) (otevřený přístup) – model publikování, který si klade za cíl zajistit okamžitý, trvalý, svobodný a bezplatný přístup k vědeckým publikacím vznikajícím z veřejně financovaného výzkumu všem bez rozdílu prostřednictvím internetu.

Přechod na Open Access zajišťuje šíření vědy a výměnu poznatků, podporuje inovace a maximalizuje přínosy vědy za plného respektování právního řádu, zejména autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. „Vědeckými informacemi“ se pro účel této strategie rozumí vědecké publikace a výzkumná data.

Hlavní strategií implementace prvků Open Access je převod klasického předplatného modelu licenční smlouvy na model transformační smlouvy. Transformační smlouva zahrnuje převedení části poplatku za čtení (read fee) na poplatek za publikování (publish fee). Poplatek za publikování (Article Processing Charge – APC) je částka, kterou musí autor článku zaplatit, aby byly výsledky jeho práce publikované v otevřeném režimu. Článek je pak okamžitě dostupný na stránkách vydavatele pro všechny, bez nutnosti předplatného.

Realizace otevřeného přístupu

  • zelenou cestou: uložením plného textu vědeckého článku (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) v otevřeném repozitáři
  • zlatou cestou: vydáním článku v otevřeném časopise
  • bronzová cesta: POZOR – Nejedná se o skutečný „Open Access“, absentuje správné licencování (veřejné licence, např. CC-BY). Poskytovatelé finančních prostředků právě kvůli právní nejistotě tuto formu zpřístupnění neuznávají jako OA.
Springer Nature – Transformační smlouva na Open Access publikování pro autory z ÚFA

Informace o transformačních smlouvách, informace pro autory o možnostech publikování naleznete na stránkách CzechElib – Open Access.

Knihovna AV ČR poskytuje informace a podporu pracovištím AV ČR v oblasti Open Science. Podrobně zpracované informace jsou dostupné na webových stránkách https://openscience.lib.cas.cz/

Otevřená věda – analýza mezinárodního prostředí

užitečné odkazy:

https://www.czechelib.cz/cs/399-open-access

https://openscience.lib.cas.cz/

https://openaccess.cz/

Perzistentní identifikátory