Evidence publikací ÚFA

Evidence publikační činnosti vědců

Knihovna zajišťuje evidenci pracovních výstupů vědců na domovském ústavu.

Vědečtí a odborní pracovníci ÚFA hlásí povinně výsledky své vědecké činnosti knihovně, která uloží záznamy těchto prací do databáze ASEP. Jednou ročně se výsledky z ASEP exportují přes poskytovatele finančních prostředků do databáze RIV, která slouží Radě pro výzkum, vývoj a inovace k jejich ohodnocení, tedy i k hodnocení ústavu celkově.

Databáze RIV, CEP a CEZ jsou součástí Informačního systému výzkumu a vývoje v ČR, jehož provozovatelem je Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací.

Záznamy v databázích slouží mimo to např. jako podklad pro sestavování bibliografických seznamů pro potřeby atestací.

Databáze vědy a výzkumu ČR

 •     Databáze výsledků:   ASEPRIV – podrobné informace viz levé menu
 •     Databáze grantů a výzkumných záměrů: CEP

Výstupy z databází

Související databáze

ASEP - Automatizovaný systém evidence publikací

Vstup do databáze

ASEP je databáze publikací zaměstnanců AV ČR.

Obsahuje bibliografické záznamy o výsledcích vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR od roku 1985, v úplnosti od roku 1993.

ASEP je umístěn na serveru firmy Cosmotron, která ji spolu s Knihovnu AV ČR (KNAV) pro Akademii věd též spravuje. Je vytvářen v informačním systému ARL (Advanced Rapid Library).

Více informací

Jak se záznamy dostávají do ASEPu

Záznamy o dílech zaměstnanců ÚFA tvoří knihovna na základě podkladů, které jí dodávají samotní autoři. Knihovna záznamy pořizuje během celého roku, jakmile je jí nová práce nahlášena.

Do ASEPu je možno ukládat záznamy jakýchkoli příspěvků publikovaných ve formě tištěné či elektronické – viz Typy publikací. ASEP obsahuje i záznamy o vysokoškolských kvalifikačních pracích a o aplikovaných výstupech, jako jsou patenty, prototypy, funkční vzorky, mapy, certifikované metodiky, software a technologie. Do ASEPU se hlásí i nepublikované výsledky, jako je např. uspořádání konference.

Údaje z databáze ASEP se jednou za rok předávají přes poskytovatele finančních prostředků do vládní hodnotící databáze RIV. V RIV mají jednotlivé typy výsledků trochu jiné (přísnější) definice. Některé publikace, které nesplňují přísné podmínky RIV, tam odcházejí jako typ výsledku "Ostatní" a nejsou v RIV bodovány.

Co patří do ASEP

Typy výsledků (s definicemi) dle RIV

Podklady pro knihovnu

Nejdůležitějším podkladem, který je třeba knihovně dodat, je plný text publikace nebo odkaz na něj. Tento zdroj také ve většině případů postačuje pro pořízení záznamu.

Knihovně je tedy třeba poslat následující podklady.

U publikací v angličtině:

 • základní zdroj – odkaz na PLNÝ TEXT VYDANÉ PRÁCE či přímo její tištěnou nebo elektronickou kopii
 • anotaci v angličtině (do 2000 znaků), pokud v práci není uvedena
 • u práce ve sborníku i kopii obálky, pokud není dohledatelná na Internetu
 • klíčová slova v angličtině, pokud nejsou v článku uvedena a pokud nejde o výsledek typu abstrakt (krátká informace z konference)
 • u práce z konference také informaci, zda šlo o přednášku, zvanou přednášku či pouze vystoupení u posteru
 • pokud není v práci uveden grant, pak můžete uvést číslo grantu, na který se má navázat


U publikací v češtině:

 • základní zdroj – odkaz na PLNÝ TEXT VYDANÉ PRÁCE či přímo její tištěnou nebo elektronickou kopii
 • název publikace v angličtině, pokud v práci není - prosíme, pošlete ji ve formátu Word
 • anotaci v češtině (do 2000 znaků), pokud v práci není
 • anotaci v angličtině, pokud v práci není - prosíme, pošlete ji ve formátu Word
 • u práce ve sborníku i kopii obálky, pokud není dohledatelná na Internetu
 • klíčová slova v angličtině, pokud nejsou v článku uvedena a pokud nejde o výsledek typu abstrakt (krátká informace z konference)
 • u práce z konference také informaci, zda šlo o přednášku, zvanou přednášku či pouze vystoupení u posteru
 • pokud není v práci uveden grant, pak můžete uvést číslo grantu, na který se má navázat

Svou zásilku pro knihovnu prosím označte v předmětu zprávy slovem ASEP. 

Kdy práci hlásit

Práci je dobré hned, jakmile vyjde. Pokud vyjde jako první online, její záznam bude pořízen již ve fázi, kdy je online zpřístupněná a má své DOI. V druhé fázi, kdy publikace vyjde tištěně, je však třeba záznam příslušně upravit. Ideální je tedy, když autor ohlídá také tištěné vydání a pošle o něm knihovně informaci.

Komu práci hlásit

Pokud máte v práci uvedeno více afiliací, hlašte výsledek všem těmto institucím. V případě ÚFA jsou to adresy: adamovicova@ufa.cas.cz a kaca@ufa.cas.cz.

Garant výsledku

Pro RIV musí mít každý výsledek jednoznačně určeného „garanta“. Dle definice to je jeden z autorů, který odpovídá za to, že všechny instituce předají do RIV shodné údaje o tomtéž výsledku – jedná se především o shodu ohledně typu výsledku, ohledně jeho způsobu zveřejnění a osoby jeho garanta.

V systému ARL je garant implicitně nastaven tak, že je jím vždy 1. autor z AV ČR.

Kód oboru pro RIV

Do ASEP se u každého výsledku zaznamenává také obor, pod který spadá. Vybíráme jej se ze seznamu oborů pro RIV. Většinou je možno zařadit výsledek do oboru podle grantu, který je na publikaci uveden (granty mají vědní obory přiděleny).

Vstup do databáze 

RIV je databáze záznamů o výsledcích vědy a výzkumu financovaného z veřejných prostředků České republiky. Databáze byla zřízena na základě zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, a to za účelem hodnocení výsledků práce výzkumných pracovišť – příjemců těchto finančních prostředků.

RIV je součástí Informačního systému výzkumu a vývoje v ČR, jehož provozovatelem je Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací, který zřídil Radu pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) jako svůj odborný a poradní orgán (předseda Rady je premiér).

Rada RVVI vytváří definice druhů výsledků, které je možno předávat do RIV, rovněž tak seznam recenzovaných periodik a Metodiku hodnocení výsledků. Stanovuje kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení. Definuje postupy hodnocení výsledků a v konečné fázi provádí hodnocení výsledků výzkumných organizací.

Pozor – kódy druhů v ASEP se liší od kódů v RIV – viz ASEP x  RIV.

Jak se záznamy dostávají do RIV

Do databáze RIV předávají výsledky jednou ročně poskytovatelé finančních prostředků (AV ČR, grantové agentury, ministerstva aj.). Výsledky navázané na výzkumné záměry ústavů předává AV ČR, výsledky navázané na projekty (databáze CEP) předávají grantové agentury, které tyto finanční prostředky poskytly.

Data o našich výsledcích předáváme poskytovatelům obvykle v dubnu (s použitím hotových záznamů v databázi ASEP), ti je následně předají do RIV. Pak teprve nastává hodnocení.

Po odevzdání dat poskytovatelům se v systému ARL (systém pro záznamy ASEP) změní rok sběru dat. Následně pořízené záznamy se vkládají již s rokem sběru o 1 vyšším, do RIV se pak dostanou až následující rok.

Hodnocení výsledků v RIV

Hodnocení v RIV probíhá ve 4 etapách, v nichž se k institucím přes poskytovatele dostávají z RIV tabulky buď se záznamy jednoznačně vyřazenými z hodnocení, nebo takovými, ve kterých jsou nesrovnalosti a které na vyřazení z hodnocení kandidují. V některých případech je možno vznést námitky proti vyřazení. Pokud RVVI námitky uzná, vrátí se výsledek zpět do hodnocení – jedná se hlavně o výsledky autorů s více afiliacemi.

Vedidk

Vedidk a další identifikátory dle IPN Metodika – Citace: „V databázi RIV a CEP je tvůrci (autorovi) přiřazen identifikátor vedidk, který je vytvořen na základě rodného čísla autora. Rodná čísla nejsou zveřejněna a nelze je z tohoto identifikátoru odvodit. Dle identifikátoru vedidk lze vyhledat výsledky autora v RIV a projekty v CEP, kde je autor řešitelem či spoluřešitelem.“

 

CEP - Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Vstup do databáze

Databáze CEP je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), ve které se shromažďují informace o projektech podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního  vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Údaje do CEP předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

V databázi lze vyhledat data od roku 1993.

CEZ - Centrální evidence výzkumných záměrů Centrální evidence výzkumných záměrů

Vstup do databáze

Databáze CEP je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI),  ve které se shromažďují informace o výzkumných záměrech podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Údaje do CEP předávají poskytovatelé institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy,  Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

V databázi lze vyhledat data od roku 1998.

GA ČR – Grantová agentura České republiky

 

TA ČR – Technologická agentura České republiky

Web of Knowledge

Vstup do databáze

Multioborová bibliografická databáze z produkce Thomson-ISI.

Obsahuje Web of Science (WoS) a Journal Citation Reports (JCR).

Sleduje cca 7500 významných periodik převážně angloamerické produkce. Obsahuje informace o článcích, autorech, obsahu a referencích, o citovanosti a edičních údajích.  Ve WoS lze mj. vyhledat citovanost autorů.

V JCR lze vyhledat indikátor Impact Factor a další údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy. Tato databáze obsahuje reprezentativní seznam všech impaktovaných periodik.

Konsoricum garantuje Knihovna Akademie věd ČR.

Podpora:

Informace AV ČR o databázi WoK

Definice impaktovaného časopisu

Manuál vyhledávání ve WoK

Jak vyloučit autocitace

Výstup z platformy InCites – analýza výzkumu na AV ČR

Informace o JCR

Scopus

Vstup do databáze

Bibligrafická a citační databáze z produkce firmy Elsevier.

Obsahuje asi 45 milionů záznamů, z toho 70 % s abstrakty.

Ve Scopusu má každý zastoupený autor svůj bohatý citační profil, v něm lze vyhledat Hirschův index (H-index).

Konzorcium zajišťuje Národní technická knihovna. Konzorciální poplatek za ústavy AV ČR hradí ze svého rozpočtu Knihovna AV ČR.

Tutoriály a další podpora


ScienceDirect

Vstup do databáze

Databáze odborných časopisů nakladatelství Elsevier Science. Jde zejména o časopisy z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, ale též ekonomie, obchodu a řízení, psychologie, sociálních věd a dalších odvětví.

Konzorcium zajišťuje Národní technická knihovna.

Podpora:

http://www.youtube.com/watch?v=XWhdoidJwL0

 


SpringerLink

Vstup do databáze

SpringerLink je jednou ze světově nejvýznamnějších online služeb pro oblast vědy, techniky a medicíny. Uživatelé této služby mají k dispozici online vyhledávání v knižní a časopisecké produkci vydatelství Springer-Verlag. Dále je zahrnuta i produkce dalších vydavatelství, např. Urban and Vogel, Steinkopff a Birkhäuser. V současnosti je dostupných více než 2 600 recenzovaných časopisů, a více než 45 000 elektronických knih a 1 200 knižních seriálů, na 190 příruček; dostupné je přes 35 000 dokumentů.

Konzorcium zajišťuje Národní technická knihovna.

Podpora:

Jednotlivé sekce:

 

 

 

EBSCO Academic Search Complete

Vstup do databáze

Zdroj speciálně sestavený pro akademické instituce - obsahuje přes 8 500 fulltextových periodik, z toho více než 7 300 periodik recenzovaných (peer-reviewed). Krom plného textu tato databáze nabízí indexaci a abstrakta pro více než 12 500 časopisů a celkem přes 13 200 publikací, včetně monografií, reportů, výstupů z konferencí a dalších zdrojů.

Obsahové zaměření: antropologie, astronomie, biologie, chemie, stavební inženýrství, elektroinženýrství, etnografie a multikulturní studia, filologie, historie, věda o výživě a zdravověda, geografie, geologie, právo a politologie, stavebnictví, matematika, mechanické inženýrství, medicína, hudba, farmaceutické vědy, fyzika, psychologie, náboženství & teologie, gender studies, veterinární medicína, zoologie.

Konzorcium zajišťuje Národní knihovna.

Podpora v čj