RIVRejstřík informací o výsledcích

Vstup do databáze 

RIV je databáze záznamů o výsledcích vědy a výzkumu financovaného z veřejných prostředků České republiky. Databáze byla zřízena na základě zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, a to za účelem hodnocení výsledků práce výzkumných pracovišť – příjemců těchto finančních prostředků. 

RIV je součástí Informačního systému výzkumu a vývoje v ČR, jehož provozovatelem je Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací, který zřídil Radu pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) jako svůj odborný a poradní orgán (předseda Rady je premiér). 

Rada RVVI vytváří definice druhů výsledků, které je možno předávat do RIV, rovněž tak seznam recenzovaných periodik a Metodiku hodnocení výsledků. Stanovuje kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení. Definuje postupy hodnocení výsledků a v konečné fázi provádí hodnocení výsledků výzkumných organizací.

Pozor – kódy druhů v ASEP se liší od kódů v RIV – viz ASEP x  RIV.

Jak se záznamy dostávají do RIV 

Do databáze RIV předávají výsledky jednou ročně poskytovatelé finančních prostředků (AV ČR, grantové agentury, ministerstva aj.). Výsledky navázané na výzkumné záměry ústavů předává AV ČR, výsledky navázané na projekty (databáze CEP) předávají grantové agentury, které tyto finanční prostředky poskytly. 

Data o našich výsledcích předáváme poskytovatelům obvykle v dubnu (s použitím hotových záznamů v databázi ASEP), ti je následně předají do RIV. Pak teprve nastává hodnocení. 

Po odevzdání dat poskytovatelům se v systému ARL (systém pro záznamy ASEP) změní rok sběru dat. Následně pořízené záznamy se vkládají již s rokem sběru o 1 vyšším, do RIV se pak dostanou až následující rok.

Hodnocení výsledků v RIV

Hodnocení v RIV probíhá ve 4 etapách, v nichž se k institucím přes poskytovatele dostávají z RIV tabulky buď se záznamy jednoznačně vyřazenými z hodnocení, nebo takovými, ve kterých jsou nesrovnalosti a které na vyřazení z hodnocení kandidují. V některých případech je možno vznést námitky proti vyřazení. Pokud RVVI námitky uzná, vrátí se výsledek zpět do hodnocení – jedná se hlavně o výsledky autorů s více afiliacemi. 

Vedidk

Vedidk a další identifikátory dle IPN Metodika – Citace: „V databázi RIV a CEP je tvůrci (autorovi) přiřazen identifikátor vedidk, který je vytvořen na základě rodného čísla autora. Rodná čísla nejsou zveřejněna a nelze je z tohoto identifikátoru odvodit. Dle identifikátoru vedidk lze vyhledat výsledky autora v RIV a projekty v CEP, kde je autor řešitelem či spoluřešitelem.“