Project PERUN

 

The PERUN project focuses on the research of climatic extremes, drought and the consequences of climate change in the Czech Republic. The project is guaranteed by the Czech Ministry of the Environment and carried out by the Czech Hydrometeorological Institute (CHMI), the Czech Geological Survey, Faculty of Mathematics and Physics and Faculty of Science of the Charles University, Institute of Atmospheric Physics, CzechGlobe, TG Masaryk Water Research Institute and PROGEO Ltd.

Pracovní skupina Pracovní náplň skupiny Řešitelé za ÚFA
1.1 Adaptace a validace předpovědního modelu ALADIN na verzi ALADIN-CLIMATE založená na párování modelu s reanalýzami pro integraci ve validačním 30-ti letém klimatickém období a se scénáři poskytnutými GCM (Globální Cirkulační Model) pro výpočet scénářů. Mgr. Romana Beranová, Ph.D.
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
Doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.
Doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
2.1 Příprava scénářů změny klimatu zacílená na území ČR. Scénáře umožní identifikovat možné odlišné odezvy a vývoj např. v horských oblastech ve srovnání s nížinami. RNDr. Martin Dubrovský, Ph.D.
Mgr. Marta Martínková, Ph.D.
4.1 Stanovení kvantitativního odhadu rizik hydrometeorologických jevů, ve kterém bude provedena identifikace rizik, tj. budou definovány relevantní jevy (limity prvků), které mohou mít negativní dopady na společnost a životní prostředí a u kterých lze v budoucnosti předpokládat změny v četnosti výskytu a intenzity. Mgr. Romana Beranová, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.
RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Mgr. Zuzana Rulfová, Ph.D.
doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.
doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
6.1 Budou provedeny regionální odhady návrhových srážek (tj. hodnot srážkových intenzit s danou dobou opakování) pro různé délky trvání deště (10min až 3denní) a odvozeny IDF křivky (z angl. Intensity-Duration-Frequency), které pro danou dobu opakování zobrazují závislost intenzity dešťových srážek na délce trvání deště. Tyto údaje představují jeden ze základních podkladů pro zpracování návrhových dat v hydrologii, pro potřeby plánování a údržby odvodňovacích systémů a vyhodnocení dalších rizik spojených s intenzivními srážkami (např. přívalové povodně či plošná eroze půdy). IDF křivky budou vyhotoveny pro doby opakování od 2 do 100 let. RNDr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.
RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
8.3 Přenos dílčích i ucelených výstupů projektu směrem k širší veřejnosti (laické a odborné) včetně související informovanosti prostřednictvím médií, seminářů a odborných a popularizačních publikací, což výrazně přispěje k šíření znalostí v oblasti adaptace na změnu klimatu v podmínkách ČR (klimatické a dopadové modely, zranitelnost, možnosti adaptace, příklady dobré praxe). RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.