IAP publications – ASEP, RIV

Registration of publications by the IAP staff

The library keeps record of the outputs of scientists working at the Institute.

The IAP scientists and staff have to report the results of their scientific activities to the library to have them stored in the ASEP database. Once a year, the results of the ASEP are exported through the provider of funds to the RIV database, which is used for research, development and innovation to their evaluation, and the evaluation of the Institute as a whole.

The RIV, CEP and CEZ databases are part of the R&D Information System of the Government of the Czech Republic – the Section of Research, Development and Innovation.

Database entries are used e.g. as a basis for the compiling bibliographic lists for the certification purposes.

Czech science and research databases

 •     Database of results:  ASEPRIV
 •     Databases of grants and research projects: CEPCEZ

Database outputs

Related databases

ASEP - Automated registration system

Access to the database

ASEP is a database of publications by the CAS staff.

It contains bibliographic records of the results of scientific research in the CAS institutions since 1985, in full, since 1993.

ASEP is located on the server of Comstron, the company that also manages the database together with the CAS Library. The database is created in the ARL (Advanced Rapid Library) information system.

More information

How to make ASEP entries

The entries of publication activities of the IAP staff are made by the library based on the documents provided by the authors. The library makes the entries throughout the year as soon new publication activity is reported.

ASEP can include entries of any printed or electronic publication – see Types of publications. ASEP also contains records of university theses and applied outputs, such as patents, prototypes, functional samples, maps, certified methods, software, and technologies. ASEP also includes unpublished results, such as conference arrangements.

Once a year, the information in the ASEP database is passed to the Government’s evaluation database, RIV, by the fund providers. Each type of results has a slightly different (more stringent) definition in the RIV. Publications that do not meet the strict RIV conditions are entered as “other’ and not scored in the RIV.

What should be in ASEP

Types of results (with definitions) according to the RIV

Sources for the library

The most important source for the library is the publication full text or a link to it. In most cases, such a source is sufficient to make the entry.

The library also needs the following information.

For publications in English:

 • Basic source – link to the FULL TEXT OF THE PUBLISHED PAPER or its printed or electronic copy;
 • Abstract in English (up to 2,000 characters), if not listed in the work;
 • For anthology texts, a copy of the cover if it is not traceable on the Internet;
 • Keywords in English unless stated in the paper, and if the result is not an abstract (short description of a conference);
 • For conference papers, details whether it was a lecture or just an appearance at the poster;
 • If the grant is not mentioned in the paper, you can specify its number

For publications in Czech:

 • Basic source – link to the FULL TEXT OF THE PUBLISHED TEXT or its printed or electronic copy;
 • Name of the publication in English if not listed in the text – please send it in Word format;
 • Abstract in Czech (up to 2,000 characters), if not listed in the work;
 • Name of the publication in English if not listed in the text – please send it in Word format;
 • For anthology texts, a copy of the cover if it is not traceable on the Internet;
 • Keywords in English unless stated in the paper, and if the result is not an abstract (short description of a conference);
 • For conference papers, details whether it was a lecture or just an appearance at the poster;
 • If the grant is not mentioned in the paper, you can specify its number.

Please indicate your mail to the library with the word ASEP in the subject line. 

When to register

It is a good idea to register the publication as soon as it comes out. If it is first published in electronic form, the entry will be made after it is online and gets the DOI. When the publication is printed, the entry should be edited accordingly. Ideally, the author monitors the publishing activity and informs the library.

Who should be informed

If you work for more affiliations, please inform all the institutions. In case of the IAP, contact fia@ufa.cas.cz.

The referee of the results

For the RIV, each result needs a “reference”. The referee is one of the authors responsible for providing the same data about the same result into the RIV – i.e. the same type of research, way of publication and the reference.

In the ARL system, the referee is always the first author from the Czech Academy of Sciences (CAS).

Research area code for the RIV

In the ASEP, each result also includes the research area it falls into. It can be selected from the list of research areas for the RIV. It is usually possible to classify the result by the grant listed in the publication (grants are allocated to research areas).

Vstup do databáze 

RIV je databáze záznamů o výsledcích vědy a výzkumu financovaného z veřejných prostředků České republiky. Databáze byla zřízena na základě zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, a to za účelem hodnocení výsledků práce výzkumných pracovišť – příjemců těchto finančních prostředků.

RIV je součástí Informačního systému výzkumu a vývoje v ČR, jehož provozovatelem je Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací, který zřídil Radu pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) jako svůj odborný a poradní orgán (předseda Rady je premiér).

Rada RVVI vytváří definice druhů výsledků, které je možno předávat do RIV, rovněž tak seznam recenzovaných periodik a Metodiku hodnocení výsledků. Stanovuje kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení. Definuje postupy hodnocení výsledků a v konečné fázi provádí hodnocení výsledků výzkumných organizací.

Pozor – kódy druhů v ASEP se liší od kódů v RIV – viz ASEP x  RIV.

Jak se záznamy dostávají do RIV

Do databáze RIV předávají výsledky jednou ročně poskytovatelé finančních prostředků (AV ČR, grantové agentury, ministerstva aj.). Výsledky navázané na výzkumné záměry ústavů předává AV ČR, výsledky navázané na projekty (databáze CEP) předávají grantové agentury, které tyto finanční prostředky poskytly.

Data o našich výsledcích předáváme poskytovatelům obvykle v dubnu (s použitím hotových záznamů v databázi ASEP), ti je následně předají do RIV. Pak teprve nastává hodnocení.

Po odevzdání dat poskytovatelům se v systému ARL (systém pro záznamy ASEP) změní rok sběru dat. Následně pořízené záznamy se vkládají již s rokem sběru o 1 vyšším, do RIV se pak dostanou až následující rok.

Hodnocení výsledků v RIV

Hodnocení v RIV probíhá ve 4 etapách, v nichž se k institucím přes poskytovatele dostávají z RIV tabulky buď se záznamy jednoznačně vyřazenými z hodnocení, nebo takovými, ve kterých jsou nesrovnalosti a které na vyřazení z hodnocení kandidují. V některých případech je možno vznést námitky proti vyřazení. Pokud RVVI námitky uzná, vrátí se výsledek zpět do hodnocení – jedná se hlavně o výsledky autorů s více afiliacemi.

Vedidk

Vedidk a další identifikátory dle IPN Metodika – Citace: „V databázi RIV a CEP je tvůrci (autorovi) přiřazen identifikátor vedidk, který je vytvořen na základě rodného čísla autora. Rodná čísla nejsou zveřejněna a nelze je z tohoto identifikátoru odvodit. Dle identifikátoru vedidk lze vyhledat výsledky autora v RIV a projekty v CEP, kde je autor řešitelem či spoluřešitelem.“

 

CEP - Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Vstup do databáze

Databáze CEP je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), ve které se shromažďují informace o projektech podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního  vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Údaje do CEP předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

V databázi lze vyhledat data od roku 1993.

CEZ - Centrální evidence výzkumných záměrů Centrální evidence výzkumných záměrů

Vstup do databáze

Databáze CEP je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI),  ve které se shromažďují informace o výzkumných záměrech podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Údaje do CEP předávají poskytovatelé institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy,  Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

V databázi lze vyhledat data od roku 1998.

GA ČR – Grantová agentura České republiky

 

TA ČR – Technologická agentura České republiky

Web of Knowledge

Vstup do databáze

Multioborová bibliografická databáze z produkce Thomson-ISI.

Obsahuje Web of Science (WoS) a Journal Citation Reports (JCR).

Sleduje cca 7500 významných periodik převážně angloamerické produkce. Obsahuje informace o článcích, autorech, obsahu a referencích, o citovanosti a edičních údajích.  Ve WoS lze mj. vyhledat citovanost autorů.

V JCR lze vyhledat indikátor Impact Factor a další údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy. Tato databáze obsahuje reprezentativní seznam všech impaktovaných periodik.

Konsoricum garantuje Knihovna Akademie věd ČR.

Podpora:

Informace AV ČR o databázi WoK

Definice impaktovaného časopisu

Manuál vyhledávání ve WoK

Jak vyloučit autocitace

Výstup z platformy InCites – analýza výzkumu na AV ČR

Informace o JCR

Scopus

Vstup do databáze

Bibligrafická a citační databáze z produkce firmy Elsevier.

Obsahuje asi 45 milionů záznamů, z toho 70 % s abstrakty.

Ve Scopusu má každý zastoupený autor svůj bohatý citační profil, v něm lze vyhledat Hirschův index (H-index).

Konzorcium zajišťuje Národní technická knihovna. Konzorciální poplatek za ústavy AV ČR hradí ze svého rozpočtu Knihovna AV ČR.

Tutoriály a další podpora


ScienceDirect

Vstup do databáze

Databáze odborných časopisů nakladatelství Elsevier Science. Jde zejména o časopisy z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, ale též ekonomie, obchodu a řízení, psychologie, sociálních věd a dalších odvětví.

Konzorcium zajišťuje Národní technická knihovna.

Podpora:

http://www.youtube.com/watch?v=XWhdoidJwL0

 


SpringerLink

Vstup do databáze

SpringerLink je jednou ze světově nejvýznamnějších online služeb pro oblast vědy, techniky a medicíny. Uživatelé této služby mají k dispozici online vyhledávání v knižní a časopisecké produkci vydatelství Springer-Verlag. Dále je zahrnuta i produkce dalších vydavatelství, např. Urban and Vogel, Steinkopff a Birkhäuser. V současnosti je dostupných více než 2 600 recenzovaných časopisů, a více než 45 000 elektronických knih a 1 200 knižních seriálů, na 190 příruček; dostupné je přes 35 000 dokumentů.

Konzorcium zajišťuje Národní technická knihovna.

Podpora:

Jednotlivé sekce:

 

 

 

EBSCO Academic Search Complete

Vstup do databáze

Zdroj speciálně sestavený pro akademické instituce - obsahuje přes 8 500 fulltextových periodik, z toho více než 7 300 periodik recenzovaných (peer-reviewed). Krom plného textu tato databáze nabízí indexaci a abstrakta pro více než 12 500 časopisů a celkem přes 13 200 publikací, včetně monografií, reportů, výstupů z konferencí a dalších zdrojů.

Obsahové zaměření: antropologie, astronomie, biologie, chemie, stavební inženýrství, elektroinženýrství, etnografie a multikulturní studia, filologie, historie, věda o výživě a zdravověda, geografie, geologie, právo a politologie, stavebnictví, matematika, mechanické inženýrství, medicína, hudba, farmaceutické vědy, fyzika, psychologie, náboženství & teologie, gender studies, veterinární medicína, zoologie.

Konzorcium zajišťuje Národní knihovna.

Podpora v čj