Projekt: Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině

Cílem projektu je zpracování návrhových krátkodobých dešťů pro potřeby hydrologického či erozního modelování v kontextu navrhování typických opatření na podporu retence a akumulace vod v povodí. Návrhové scénáře krátkodobých dešťů budou vycházet ze staničních a radarových měření s ohledem na úhrn epizodních událostí, četnost jejich výskytu, vnitřní rozdělení intenzit a prostorové rozložení v rámci ČR. Odezvy těchto scénářů budou na vybraném vzorku simulačních modelů analyzovány s cílem zhodnotit jejich variabilitu způsobenou kromě výběru srážkového scénáře i použitou simulační metodou. Nejistoty modelových výstupů budou vyhodnoceny z hlediska dopadů na realizaci vodohospodářských opatření (protierozní opatření, společných zařízení PÚ, úprav malých vodních toků a objektů na nich). Cílem je také výsledky promítnou do metodiky a veřejnosti umožnit přístup k výsledkům formou map a webové mapové aplikace pro získání návrhových scénářů krátkodobých srážek.Zadavatel: MZE. QJ1520265

Doba trvání: 2015–2017

Řešitel: Müller, M.

Tým: Bližňák, V., Kašpar, M.

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QJ1520265