Projekt: Jevy spojující neutrální a ionizovanou atmosféru

Předmětem navrhovaného grantu je studium vazeb mezi neutrální a ionizovanou složkou atmosféry s důrazem na výzkum variability ionosféry. Pozornost bude věnována dějům ovlivňující ionosféru zdola i shora. Výzkum bude zahrnovat zejména A) Šíření atmosférických vln v ionosféře v nízkých a středních šířkách B) Vliv silných konvektivních bouří, extrémních projevů počasí a seismických událostí na ionosféru. C.) Ionosférické poruchy typu „Spread F“ a „plasma bubbles“, jejich výskyt a šíření. D) Vliv sluneční aktivity na krátkodobou i dlouhodobou variabilitu ionosféry a její modelování. E) Porovnání experimentálních měření z různých pozemních přístrojů (GPS síť, ionosondy, Dopplerovská měření, optická pozorování), družicových měření (COSMIC, SWARM, C/NOFS) a výstupů ionosférických a atmosférických modelů. Kromě základního výzkumu, mohou získané poznatky najít své uplatnění i v lepším zahrnutí vlivu ionosféry na šíření radiových signálů, zejména GPS navigačních systémů.Zadavatel: GA ČR. GC15-07281J

Doba trvání: 2015–2017

Řešitel: Chum, J.