Projekt: Vlnová aktivita v troposféře a ionosféře v pásmu infrazvuku

Projekt se zabývá analýzou dat získaných z měření mikrobarografů při zemském povrchu a z Dopplerovského sondování ionosféry. Obě techniky umožňují pozorování vlnové aktivity v atmosféře, zejména v pásmu infrazvukových frekvencí. Cílem projektu je prohloubení znalostí o troposférickém infrazvuku v České republice a rozšíření znalostí o ionosférickém infrazvuku v globálním měřítku. Řešení projektu sestává z těchto konkrétních úkolů: stanovení hladin šumu pozadí v místech měření mikrobarografů a studium jeho variability; analýza vlnové aktivity ve frekvenčním pásmu mikrobaromů; analýza infrazvukových událostí pozorovaných v ionosférických Dopplerovských měřeních a v přízemních měřeních mikrobarografů; srovnání četností výskytu ionosférického infrazvuku v různých regionech světa s využitím dat z unikátní sítě čtyř Dopplerovských měřicích systémů rozmístěných na různých kontinentech; návrh počítačových programů usnadňujících zpracování dat.Šindelářová Tereza

Zadavatel: GA ČR. GAP 13-09778P

Doba trvání: 2013–2015

Řešitel: Šindelářová, T.