Vývoj programových vybavení

Autor/autoři

Realizace

Název a popis

Pešice P.
Sokol Z.

 2012

Model SAMR

model SAMR

Sokol Z.
Řezáčová D.

2010

Software pro odhad vlivu vleček z chladících věží na vznik mlhy a námrazy

Byl vyvinut software, který pomocí matematického modelu simuluje šíření vleček z chladících věží a určuje vznik vhodných podmínek pro vznik mlhy a námrazy.   Software je napsán v jazyce Fortran.

Sokol Z.
Řezáčová D.

2010

Software pro simulaci vleček z chladících věží s přirozeným i vynuceným tahem

S využitím matematického modelu CT-PLUME/3 byl vytvořen software, který počítá změnu přízemní teploty, změnu přízemní vlhkosti, oblast zastíněnou viditelnou částí vlečky, vznik mlhy nebo námrazy a vznik srážek způsobených vlečkami chladících věží. Program je schopen zároveň počítat vliv vleček pro soustavu až 8 věží s přirozeným i vynuceným tahem, přičemž obsahuji algoritmus splývání vleček. Výstupem programu jsou pole, jejichž uzlové hodnoty obsahují modelované veličiny. Program je napsán v jazyce Fortran a umožňuje dávkové zpracování dat.

Sokol Z.
Řezáčová D.

2009

Vliv chladících věží na mikroklima

S využitím matematického modelu CT-PLUME/2 byl vytvořen software, který počítá změnu přízemní teploty, změnu přízemní vlhkosti, oblast zastíněnou viditelnou částí vlečky, vznik mlhy nebo námrazy a vznik srážek způsobených vlečkami chladících věží. Program je schopen zároveň počítat vliv vleček pro soustavu až 8 věží, přičemž obsahuji algoritmus splývání vleček. Výstupem programu jsou pole, jejichž uzlové hodnoty obsahují modelované veličiny. Program je napsán v jazyce Fortran a umožňuje dávkové zpracování dat.

Križan P.

2009

Program na výpočet charakteristik ozonových lamin

Popis: Program slouží k výpočtu chrakteristik ozonových lamin. Je napsán v jazyce Borland Pascal.

Roux A.
Koucká Knížová P.
Abry P.

2007

Toolbox pro detekci akusticko-gravitačních vln v ionosférickém plasmatu

Metoda detekce akusticko-gravitačních vln a jejich parametrizace při průchodu ionosférou je založena na waveletové transformaci. Metoda je připravena pro variace elektronové koncentrace měřená pomocí vertikální ionosférické sondáže. Data jsou zpracována spojitou waveletovou transformací a poté nalezena lokální maxima. Dále jsou propojena maxima, která přetrvávají společně v časově-periodickém okolí přes dostatečný počet výšek. Z derivace fáze waveletové transformace podél linií maxim jsou počítány parametry šíření detekovaných vln.

Pešice P.
Řezáčová D.

2005

PrekCalc - program pro výpočet prekurzorů konvekce

PrekCalc je program pro výpočet prekurzorů konvekce z aerologických měření. Jako prekurzory konvekce označujeme veličiny, které charakterizují konvektivní prostředí a pomáhají při předpovědi konvektivních jevů. Řadíme mezi ně konvektivní indexy, vytvořené většinou na základě empirických pozorování, veličiny popisující energii v atmosféře – potenciální dostupná konvektivní energie (CAPE) a její varianty a veličiny, které charakterizují střih větru v atmosféře.

Sokol Z.

2005

UFA_MERGE – metoda a program pro odhad plošného rozložení srážek

Byla vyvinuta metoda pro odhad plošných srážek založená na spojení radarových a srážkoměrných dat. Na základě vyvinuté metody byl vytvořen software, který byl zaveden do operativního využití v ČHMÚ.