Projekt: Využití distančních měření při modelování a monitorování silných konvektivních bouří

Cíl projektu: projekt se zaměří na přípravu metod pro tvorbu regionálních ansámblů kvantitativní předpovědi přívalových srážek s cílem statisticky vyjádřit a fyzikálně podložit nejistoty předpovědi na základě tvorby a zhodnocení regionálních ansámblů. Při stanovení nejistoty předpovědi budou využity metody validace předpovědi pomocí družicových a radarový dat a výstupy nehydrostatického NWP modelu s vysokým horizontálním rozlišením. Studované postupy budou aplikovány na vybrané konvektivní události z území ČR a budou zaměřeny na předpověď plošných srážek pro povodí v ČR. Primárním zdrojem informací o procesech probíhajících v horních hladinách konvektivních bouří (HHKB) jsou družicová pozorování, méně často jsou využívána radarová měření. Soudobá pozorování moderními geostacionárními družicemi naznačují, že mezi dílčími jevy a charakteristikami HHKB je úzká souvislost, která doposud nebyla souhrnně studována a dokumentována. Náplní druhé části projektu proto bude komplexní studium procesů, jevů a charakteristik HHKB, využívající metody distančních měření a pozorování; cílem bude zkvalitnění interpretace těchto pozorování a upřesnění koncepčních modelů HHKB.Příjemce: ÚFA, Spolupříjemce: ČHMÚ

Zadavatel: GA ČR. GA205/07/0905

Doba trvání: 2007-2011

Řešitel: Sokol, Z.

Tým: Zacharov P.,